IZBRANE REFERENCE

VISOKA GRADNJA

TKB BLOKA V SKLOPU MERCATOR CENTRA V NOVI GORICI

Investitor: Mercator d.d. Ljubljana
Izvajalec: SGP Gorica d.d.  Nova Gorica
Leto projektiranja: 2000
Leto izvedbe: 2001 – 2002

Opis objekta in opravljenih del:

Izdelava projektne in delavniške dokumentacije in izvedba jeklene konstrukcije TKB bloka v sklopu Mercator centra v Novi Gorici
(330 t)

Nagrade:

 • Nagrada za najboljšo jekleno konstrukcijo v Sloveniji za leti 2002 in 2003 in, GZS Združenje za kovinsko industrijo, Jeklene konstrukcije, april 2003.
 • Nagrada Evropskega združenja kovinske industrije ECCS-CECM-EKS za najboljšo jekleno konstrukcijo  za leto 2003, Luzern (Švica), september 2003

JEKLENA STREHA STADIONA STOŽICE

Investitor: Grep d.o.o. Ljubljana
Izvajalec: GRADIS Skupina G Ljubljana
Leto projektiranja: 2009 – 2010
Leto izvedbe:
2010

Opis objekta in opravljenih del:
Izdelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt  izvedenih del in Izdelava delavniške dokumentacije za jekleno konstrukcijo strehe stadiona Stožice

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT EDA CENTER V NOVI GORICI

Investitor: Euroinvest d.o.o.  iz Nove Gorice
Izvajalec: Euroinvest  d.o.o.  iz Nove Gorice
Leto projektiranja: 2006
Leto izvedbe: 2009 – 2012

Opis objekta in opravljenih del:

 • Idelava projektne dokumentacije  – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za konstrukcijo poslovno stanovanjskega objekta EDA CENTER V Novi Gorici
 • Število podzemnih etaž:  5
 • Število nadzemnih etaž:  15
 • Višina objekta  65 m
 • Neto uporabna površina  40.000 m2

MEDNARODNI MEJNI PREHOD SREDIŠČE OB DRAVI

Investitor: Ministrstvo za javno upravo R Slovenije
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2005 – 2006
Leto izvedbe: 
2006 – 2007

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del za Mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi v obsegu:

 • Mejni plato z dostopno cesto in parkirišči, odvodnja,
 • Mejni  objekti za kontrolo in nadzor prometa s prostori za špedicijo in jeklenimi nadstrešnicami,
 • Kanalizacija s čistilno napravo
 • Vodovod

NOVA PEDIATRIČNA KLINIKA V LJUBLJANI

Investitor: Ministrstvo za zdravje v R Sloveniji
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2005
Leto izvedbe: 2005 -2009

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za:

 • načrti gradbenih konstrukcij
 • načrti električnih inštalacij in opreme
 • načrti strojnih inštalacij in opreme

Število podzemnih etaž:  2
Število nadzemnih etaž:  6
Neto uporabna površina  23.000.m2

IGRALNIŠKO ZABAVIŠČNI CENTER »PARK« V NOVI GORICI

Investitor: HIT d.d. Nova Gorica
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana
Leto projektiranja: 2004 – 2005
Leto izvedbe:
2006 – 2007

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del  za  konstrukcijo preureditve igralniško zabaviščnega centra »PARK« v Novi Gorici – mešana konstrukcija, 780 t jekla. Skupna površina nadzidave in prizidave 510,50 m2

SALONIT ANHOVO

Investitor: SALONIT Anhovo
Izvajalec: Primorje d.d. Ajdovščina
Leto projektiranja: 2004
Leto izvedbe: 2005 – 2006

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za :

 • Skladišče surovin, dimenzije 160,0 x 27,0 x 24,0 m –  konstrukcija iz jekla in betona, (700 t jekla)
 • Mlinica premoga, dimenzije 18,0 x 18,0 x 34,0 m – jeklena konstrukcija ( 400 t jekla)
 • Zunanja ureditev

NADSTREŠNICA V SKLOPU MMP OBREŽJE

Investitor: Servis skupnih služb vlade R Slovenije
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2003
Leto izvedbe: 2004

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za  jeklene nadstrešnice v sklopu MMP Obrežje (cca 600t)

INŽENIRSKI IN TEHNOLOŠKI OBJEKTI

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI - CERO NOVA GORICA

Investitor: MO Nova Gorica
Izvajalec: Komunala d.d. Nova Gorica
Leto projektiranja: 2010-2013

Opis objekta in opravljenih del:
Idejna zasnova , idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica v obsegu

 • objekti :  sortirnica, mehansko in biološko obdelava  in kompostiranjem
 • cestno-prometna ureditev
 • oporne in podporne konstrukcije
 • kanalizacija z odvodnjo
 • javna razsvetljava
 • laguna

ČISTILNA NAPRAVA V RADENCIH

Investitor: Občina Radenci
Leto projektiranja: 2011-2013

Opis objekta in opravljenih del:
Membranska čistilna naprava, 8600 PE

ZADRŽEVALNI BAZENI LJUBLJANA - IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI

Investitor: MO Ljubljana
Izvajalec: SCT d.d.  Ljubljana, CPL d.d. Ljubljana, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2008 – 2011
Leto izvedbe: 2011 – 2012

Opis objekta in opravljenih del:
Izgradnja 3 zadrževalnih bazenov v Ljubljani:

 • bazen A2, kapacitete 15.000 m3, ob Stolpniški ulici,
 • bazen B0, kapacitete 6.000 m3, ob Kajuhovi ulici in
 • bazen pred CČN, kapacitete 10.000 m3

Dobava in vgradnja strojno tehnološke opreme in inštalacij na vseh treh bazenih

FEASIBILITY ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ČN NOVA GORICA

Investitor: MO Nova Gorica
Naročnik: Vodovodi in kanalizacija d.o.o. Nova Gorica
Izvajalec: EIMCO Water technologies, SPIT d.o.o. Nova Gorica
Leto izdelave: 2010

Opis objekta in opravljenih del:
Feasibility študija izvedljivosti ČN Nova Gorica, kapacitete 40.000 PE s primerjavo variant:

 • Tehnologija z aktivnim blatom,
 • SBR,
 • Membranska naprava

SALONIT ANHOVO REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA TOPLOTNEGA IZMENJALNIKA NOV TOPLOTNI IZMENJALNIK

Investitor: Salonit Anhovo d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., Ajdovščina, Montavar d.o.o. Maribor, Trimo d.d. Trebnje
Leto projektiranja: 2010
Leto izvedbe: 2011 – 2012

Opis objekta in opravljenih del:

 • PGD, PZI rekonstrukcije obstoječega toplotnega izmenjalnika v tovarni Salonit v Anhovem (jeklena konstrukcija višine 80 m), naročnik Salonit Anhovo d.d., februar 2009,
 • PGD, PZI novega toplotnega izmenjalnika v tovarni Salonit v Anhovem (jeklena konstrukcija višine 120 m, poraba 2300 t jekla), naročnik Salonit Anhovo d.d., oktober 2008,
 • PGD, PZI, PID projektna dokumentacija in delavniška dokumentacija za sanacijo jeklene konstrukcije obstoječega izmenjevalnika toplote v tovarni Salonit Anhovo (85 m višine), naročnik Salonit Anhovo d.d.,  april 2009,
 • PGD, PZI, PID projektna dokumentacija in delavniška dokumentacija za jekleno konstrukcijo Novega izmenjevalnika toplote v tovarni Salonit Anhovo (120 m višine, 2400 t jeklene konstrukcije, 5000 t opreme), naročnik Salonit Anhovo d.d., september 2008

ČISTILNA NAPRAVA BALCHIK OB ČRNEM MORJU

Investitor: Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo R
Izvajalec:
Primorje d.d. Ajdovščina
Hidroinženiring
Leto projektiranja: 2006 – 2007
Leto izvedbe: 2008

Opis objekta in opravljenih del:
PGD, PZI projekt Čistilne naprave Balchik ob Črnem morju (gradbeni del, zunanja ureditev s kanalizacijo in drugimi gravitacijskimi vodi), 30.000 EQ enot, Bolgarija

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUBLJANA

Investitor: Vodovod in kanalizacija Ljubljana
Izvajalec: AQUA d.d., Avstrije, SCT d.d. Ljubljana, Andritz Švica
Leto projektiranja: 2002 – 2003
Leto izvedbe: 2002 – 2003

Opis objekta in opravljenih del:

 • Projekt za izvedbo  Centralne čistilne naprave Ljubljana (350.000 EQ enot), projekti gradbenih konstrukcij  (prednapeta cilindrična gnilišča V=7500 m3, prednapeti cilindrični usedalniki  V=3500 m3, aeracijski bazeni 100,0 x 80,0 x 7,0 m itd.), kanalizacijsko omrežje in tlačni vodi   
 • projekt dveh konusnih usedalnikov (2 x 3300 m)     
 • cestno omrežje z odvodnjo
 • kanalizacijsko omrežje s tlačnimi vodi
 • zunanja ureditev in hortikultura

OBJEKTI NA CESTAH IN ŽELEZNICAH

OBVOZNICA ŠKOFJA LOKA R1-210/1110

Investitor: Direkcija RS za ceste, Občina Škofja Loka
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana, CP Kranj, Primorje Ajdovščina d.d.
Leto projektiranja: 2006-2010

Opis objekta in opravljenih del:

 • Trasa – cestno prometni del,  L=3900 m:
 • predor (L=700m), z dodatno evakuacijsko predorsko cevjo
 • 7 mostov  (L=10-212 m),
 • 3 podvozi,  prepusti, oporne in podporne konstrukcije (L=400m)
 • javna razsvetljava
 • protihrupni ukrepi – nasipi in ograje, L=1.020 m,
 • lokalna kanalizacija za meteorno vodo (dolžina kanal. sistema  L=5.612 m, zadrževalni bazeni in koalescenčni lovilci olj),
 • lokalni cevovod za vodo (dolžina vodovodnega  sistema L=2.105 m, rezervoar za požarno vodo s črpališčem), regulacije

MOST ČEZ SOTLO

Investitor: Vetropack-Straža d.d., Hrvaška, Steklo-depo d.o.o. Rogatec, Slovenija
Izvajalec: CM Celje d.d., Rafael  d.o.o.  Sevnica
Leto projektiranja: 2008-2009
Leto izvedbe: 2010

Opis objekta in opravljenih del:
Dolžina objekta:
L= 74 m
Konstrukcija:
Armirano betonska prekladna konstrukcija, elastično vpeta v štiri vmesne podpore, objekt je temeljen na pilotih

MESARSKI MOST V LJUBLJANI

Investitor: Mestna občina Ljubljana
Izvajalec: Meteorit, d.o.o., jeklena konstrukcija mostu,
Mineral, d.d., tlakarska in kamnoseška dela, ASM, d.o.o., steklarska dela, Klemaks, d.o.o., ograja mostu in nerjavni elementi objekta, UNIC SUB Ugo Fonda sp. in SUBS, d.o.o., izvedba pontona in jeklenih stopnic
Leto projektiranja: 2008-2009
Leto izvedbe: 2009-2010

Opis objekta in opravljenih del:
Dolžina objekta:
razpon jeklene konstrukcije je 33,0 m, širina mostu je 17,3 m
Konstrukcija:
razponska konstrukcija je iz treh, prostorsko ukrivljenih, lupinastih, jeklenih nosilcev.

AC SLIVNICA - DRAŽENCI - GRUŠKOVJE (MEJA HRVAŠKA) Odsek HAJDINA-DRAŽENCI

Investitor: Mestna občina Ljubljana
Izvajalec: CM Celje d.d., SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2006-2007
Leto izvedbe: 2007-2009

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije  – idejni projekt, projekt za gradbeno dovoljenje,  projekt za izvedbo in  projekt izvedenih del za:

 • Nadvoz 4 – 1, v km  15+650.477, L = 18,20 + 2 x 22,00 + 18,20 = 80,40 m
 • Nadvoz 4 – 2, v km  17+700.462, L = 18,20 + 2 x 21,00 + 18,20 = 78,40 m
 • Nadvoz 4 – 4, v km  18+684.898, L = 14,00 + 4×18,00 + 14,00 = 100,00 m
 • Nadvoz 4 – 5, v km  19+179.623, L = 18,25 + 2 x 21,00 + 18,25 = 78,50 m
 • Podhod 3 – 1, v km 18+146.33
  ter  idejni projekt in projekt za gradbeno dovoljenje
 • Viadukt 6 – 1, v km  16+750, razpon L = 16.96m + 23.93m + 25.91m + 2×27.90m + 28.33m + 32.17m + 27.90m+ 25.91m + 23.92 + 16.94m = 277.76m (levi objekt);  L =  17.04m + 24.07m + 26.09m + 2×28.10m + 31.18m + 29.74m + 28.10m+ 26.09m + 24.09 + 17.06m = 279.66m (desni objekt)

OBVOZNICA ŠEMPETER PRI GORICI

Investitor: DARS d.d., MO Nova Gorica
Izvajalec: Primorje d.d.
Leto projektiranja: 1994-1995
Leto izvedbe: 1996

Opis objekta in opravljenih del:

 • Trasa – L=1400 m z rondojem in kolesarsko stezo
 • Projekt vodovoda, odvodnjavanja, kanalizacije, elektrifikacije
 • Sidrane pilotne stene in samonosilni težnostni zidovi iz EVERGREEN elementov (100 m)
 • Podporni zidovi (500 m)
 • Nadvoz nad obvoznico Šempeter kot podaljšek obstoječega nadvoza nad železniško progo
 • Ločni nadhod (kolesarski promet – 14.0 m) nad obvoznico Šempeter kot podaljšek obstoječega kamnitega ločnega mostu preko železniške proge
 • PGD, PZI projekt brvi preko Obvoznice šempeter

OBVOZNICA SOLKAN

Investitor: DRSC, MO Nova Gorica

Izvajalec: Primorje d.d., SCT d.d., CPG d.d. Nova Gorica

Leto projektiranja: 2000, 2007 (sanacija plazov)
Leto izvedbe: 2002-2007

Opis objekta in opravljenih del

 • Trasa – L = 2.140 m:
 • viadukt (dolžine 45 m)
 • galerija – pokriti vkop (101 m)
 • 4 podhodi
 • podhod za pešce in kolesarje pod krožiščem 
 • oporni in podporni zidovi
 • 4 pilotne stene  – sanacija plazov

HC RAZDRTO - PODNANOS

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., SCT d.d., Kraški Zidar d.d. Sežana
Leto projektiranja: 2001-2006
Leto izvedbe: 2004-2009

Opis objekta in opravljenih del

 • Viadukt  Boršt II, razpon v osi: 
  levi objekt 33 + 2×38 + 33 = 142,0 m;
  desni objekt  27,36 + 2 x 37,2 + 27,36 = 129,12 m in 
  pilotna stena  P0a, dolžina stene razvite po osi  L = 107,75 m, 43 pil. po 15 m
 • Sidrane Pilotne stene Z1 in Z1A, L=75,62 m in  49,88 m
 • Pilotna stena P0,
 • Pilotna stena – oporni zid Z6, L=76.38 m,  38 pil. od 9.0 – 15.00 m 
 • Pilotna stena P4, L=66.83 m,  27 pil.  od 8.75-12,20 m 
 • Pilotna stena  – oporni zid Z9, L=67.09 m,  27 pil. od 9.70 – 13.90 m 
 • Pilotna stena na mestu pokritega vkopa 8-3/1 – Cerje I, L=112.10 m,
  40 pilotov  in  7 vodnjakov od 13.7 – 16.35 m
 • Pilotna stena na mestu pokritega vkopa 8-4/1-Cerje II, L=132,83 m, 
  52 pilotov  od 6.60 – 12.50 m
 • Obložni zid OZ2, pilotni steni OZ3 in OZ4
 • Podvoz 3-3/1  km  9.580 (L = 38,66m)

HC RAZDRTO - PODNANOS PROTIVETRNI UKREPI

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: J.V. Ponting d.o.o., Maribor, SPIT d.o.o.  Nova Gorica, Pipenbaher inženirji d.o.o., Slovenska Bistrica
Leto projektiranja: 2010-2013

Opis objekta in opravljenih del
Idejni projekt protivetrnih ukrepov z izdelavo CFD analiz obravnavane trase in kategorizacijo trase glede na intenziteto burje

AC ARJA VAS - VRANSKO

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Italstrade S.p.A.,  Italija, Pontello Tirena Scavi  S.p.A.,  Italija
Leto projektiranja: 1995
Leto izvedbe: 1995-1997

Opis objekta in opravljenih del

 • Trasa – 20,9 km
 • Štirinajst nadvozov nad avtocesto Arja vas-Vransko,
  dolžine 56 – 93 m
 • Pet mostov na avtocesti Arja vas-Vransko, dolžine do 57 m

AC DIVAČA - KOZINA

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana, Primorje d.d., Ajdovščina
SCT d.d., Ljubljana
Leto projektiranja: 1997
Leto izvedbe: 1997-1998

Opis objekta in opravljenih del

 • Nadvoz 4-5, dolžina 98.0 m, v km AC 6.6+10,768
 • Podvoz  3-2, dolžina  54.0 m, v km AC 2.7+20.971 – 2.7+68.971

AC KLANEC - ANKARAN

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana
Leto projektiranja: 2002
Leto izvedbe: 2004

Opis objekta in opravljenih del

 • Nadvoz 4-8a na odseku AC v razcepu Srmin, L = 68 m, v km AC 19+819,96
 • Most 5-1 na Obalni cesti, razpetine 12,32 m – 12,57 m, v km 3.2+25,00
 • Most 5-3 na deviaciji 1-30, dolžino 28,0 m med osmi opornikov, v km 0+410,00
 • Most 5-4 čez razbremenilnik, v km AC 26+406,17 – 26+415,38
 • Most 5-5 na deviaciji 1-28, razpon 9,14 m po osi ceste, v km dev. 0+176,586
 • Podvoz 3-13, dolžina objekta 39,04 m,  v km AC 21+79,97
 • Podvoz 3-15 na priključku 160A, krak1, v km 0.4+75,82
 • Podvoz 3-16  od km AC 25.9+02,83 do km AC 25.9+25,97
 • Prepust v km AC 21,525

HC ŠKOFIJE - SRMIN

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana, Primorje d.d., Ajdovščina
SCT d.d., Ljubljana
Leto projektiranja: 2004
Leto izvedbe: 2004

Opis objekta in opravljenih del

 • Nadvoz 4-1, dolžina 17,00+27,80+18,65 = 63,45 m,  v km HC 0.5+63,130, v km deviacije 1.1 0.5+16,280
 • Nadvoz 4-2, dolžina  25,0+35,0+25,0 = 85,00 m v km HC 2.1+40,00, v km kraka 1 0.8+72,00
 • Podvoz 3 – 1, v km deviacije 1-5  0.3+65,76,  v km kraka 1  1.1+42,08        

A2 KARAVANKE-OBREŽJE odsek Višnja Gora-Bič

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., Ajdovščina
Leto projektiranja: 2000
Leto izvedbe: 2000

Opis objekta in opravljenih del
Izdelava projektne dokumentacije  – projekt za gradbeno dovoljenje,  projekt za izvedbo in projekt izvedenih del za:

 • Nadvoz 4-3,  L = 48,30 m, za dev.krajevne ceste 1-15/2,  v km AC 5.8+46,919
 • Nadvoz 4-6,  L = 57,38 m, za dev.1-3 lokalne ceste Ločica-Zahomce in potok   Smečka, v km AC (desni pas) 73.4+09,505;  v km dev.1-3 0.1+23,589
 • Most 5-4, v km AC 7.4+61,609
 • Most 5-6, v km AC 7.0+87,05

M-10 Razdrto - meja Italija, HC SELO-VIPAVA

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., Ajdovščina
Leto projektiranja: 1997
Leto izvedbe: 1999

Opis objekta in opravljenih del

 • Podvoz 3-9/2 pod železniško progo Prvačina –  Ajdovščina
 • Prepusta  3-4A/2 in 3-4B/2 v okviru izgradnje HC  Vipava – Selo
 • Podvoz 3-17/2 na M-10 Razdrto-meja Italija, odsek vipavski Križ-Selo
 • Podvoz 3-4/2 na M-10 Razdrto-meja Italija
 • Nadvoz 4-4/2 na M-10 Razdrto-meja Italija
 • Podvoz 3-13/2 na M-10 Razdrto-meja Italija

PRESTAVITEV MAGISTRALNE CESTE M3 NA PTUJU (ORMOŠKA CESTA)

Investitor: DRSC
Izvajalec: Coopsette S.n.r.l.c., Reggio Emilia, Italija
Leto projektiranja: 1997
Leto izvedbe: 1997

Opis objekta in opravljenih del

 • Dolžina objekta: 45 m

Armirano betonska okvirna konstrukcija, v celoti izvedena izven območja železniških tirov in naknadno potisnjena pod tire na železniški postaji brez prekinitve prometa.

FEASIBILITY ŠTUDIJA za posodobitev železniške proge na odseku Sežana - Ljubljana – Maribor

Investitor: SŽ d.d. Ljubljana in
Ministero dei trasporti (R Italija)
Izvajalec: Coopsette s.p.a. Italija, Coproggeti Italija, SPIT d.o.o. Nova Gorica
Leto projektiranja: 1999

Opis objekta in opravljenih del
Izdelava feasibility študije za ukinitev nivojskih križanj odseka železniške proge Zidani most – Pregersko od križanja Rimske toplice v km 509+434 do križanja Pragersko v km 575+010