CESTE, ŽELEZNICE in OBJEKTI

Izbrane reference

OBVOZNICA ŠKOFJA LOKA R1-210/1110

Investitor: Direkcija RS za ceste, Občina Škofja Loka
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana, CP Kranj, Primorje Ajdovščina d.d.
Leto projektiranja: 2006-2010

Opis objekta in opravljenih del:

 • Trasa – cestno prometni del,  L=3900 m:
 • predor (L=700m), z dodatno evakuacijsko predorsko cevjo
 • 7 mostov  (L=10-212 m),
 • 3 podvozi,  prepusti, oporne in podporne konstrukcije (L=400m)
 • javna razsvetljava
 • protihrupni ukrepi – nasipi in ograje, L=1.020 m,
 • lokalna kanalizacija za meteorno vodo (dolžina kanal. sistema  L=5.612 m, zadrževalni bazeni in koalescenčni lovilci olj),
 • lokalni cevovod za vodo (dolžina vodovodnega  sistema L=2.105 m, rezervoar za požarno vodo s črpališčem), regulacije

MOST ČEZ SOTLO

Investitor: Vetropack-Straža d.d., Hrvaška, Steklo-depo d.o.o. Rogatec, Slovenija
Izvajalec: CM Celje d.d., Rafael  d.o.o.  Sevnica
Leto projektiranja: 2008-2009
Leto izvedbe: 2010

Opis objekta in opravljenih del:
Dolžina objekta:
L= 74 m
Konstrukcija:
Armirano betonska prekladna konstrukcija, elastično vpeta v štiri vmesne podpore, objekt je temeljen na pilotih

MESARSKI MOST V LJUBLJANI

Investitor: Mestna občina Ljubljana
Izvajalec: Meteorit, d.o.o., jeklena konstrukcija mostu,
Mineral, d.d., tlakarska in kamnoseška dela, ASM, d.o.o., steklarska dela, Klemaks, d.o.o., ograja mostu in nerjavni elementi objekta, UNIC SUB Ugo Fonda sp. in SUBS, d.o.o., izvedba pontona in jeklenih stopnic
Leto projektiranja: 2008-2009
Leto izvedbe: 2009-2010

Opis objekta in opravljenih del:
Dolžina objekta:
razpon jeklene konstrukcije je 33,0 m, širina mostu je 17,3 m
Konstrukcija:
razponska konstrukcija je iz treh, prostorsko ukrivljenih, lupinastih, jeklenih nosilcev.

AC SLIVNICA - DRAŽENCI - GRUŠKOVJE (MEJA HRVAŠKA) Odsek HAJDINA-DRAŽENCI

Investitor: Mestna občina Ljubljana
Izvajalec: CM Celje d.d., SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2006-2007
Leto izvedbe: 2007-2009

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije  – idejni projekt, projekt za gradbeno dovoljenje,  projekt za izvedbo in  projekt izvedenih del za:

 • Nadvoz 4 – 1, v km  15+650.477, L = 18,20 + 2 x 22,00 + 18,20 = 80,40 m
 • Nadvoz 4 – 2, v km  17+700.462, L = 18,20 + 2 x 21,00 + 18,20 = 78,40 m
 • Nadvoz 4 – 4, v km  18+684.898, L = 14,00 + 4×18,00 + 14,00 = 100,00 m
 • Nadvoz 4 – 5, v km  19+179.623, L = 18,25 + 2 x 21,00 + 18,25 = 78,50 m
 • Podhod 3 – 1, v km 18+146.33
  ter  idejni projekt in projekt za gradbeno dovoljenje
 • Viadukt 6 – 1, v km  16+750, razpon L = 16.96m + 23.93m + 25.91m + 2×27.90m + 28.33m + 32.17m + 27.90m+ 25.91m + 23.92 + 16.94m = 277.76m (levi objekt);  L =  17.04m + 24.07m + 26.09m + 2×28.10m + 31.18m + 29.74m + 28.10m+ 26.09m + 24.09 + 17.06m = 279.66m (desni objekt)

OBVOZNICA ŠEMPETER PRI GORICI

Investitor: DARS d.d., MO Nova Gorica
Izvajalec: Primorje d.d.
Leto projektiranja: 1994-1995
Leto izvedbe: 1996

Opis objekta in opravljenih del:

 • Trasa – L=1400 m z rondojem in kolesarsko stezo
 • Projekt vodovoda, odvodnjavanja, kanalizacije, elektrifikacije
 • Sidrane pilotne stene in samonosilni težnostni zidovi iz EVERGREEN elementov (100 m)
 • Podporni zidovi (500 m)
 • Nadvoz nad obvoznico Šempeter kot podaljšek obstoječega nadvoza nad železniško progo
 • Ločni nadhod (kolesarski promet – 14.0 m) nad obvoznico Šempeter kot podaljšek obstoječega kamnitega ločnega mostu preko železniške proge
 • PGD, PZI projekt brvi preko Obvoznice šempeter

OBVOZNICA SOLKAN

Investitor: DRSC, MO Nova Gorica

Izvajalec: Primorje d.d., SCT d.d., CPG d.d. Nova Gorica

Leto projektiranja: 2000, 2007 (sanacija plazov)
Leto izvedbe: 2002-2007

Opis objekta in opravljenih del

 • Trasa – L = 2.140 m:
 • viadukt (dolžine 45 m)
 • galerija – pokriti vkop (101 m)
 • 4 podhodi
 • podhod za pešce in kolesarje pod krožiščem 
 • oporni in podporni zidovi
 • 4 pilotne stene  – sanacija plazov

HC RAZDRTO - PODNANOS

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., SCT d.d., Kraški Zidar d.d. Sežana
Leto projektiranja: 2001-2006
Leto izvedbe: 2004-2009

Opis objekta in opravljenih del

 • Viadukt  Boršt II, razpon v osi: 
  levi objekt 33 + 2×38 + 33 = 142,0 m;
  desni objekt  27,36 + 2 x 37,2 + 27,36 = 129,12 m in 
  pilotna stena  P0a, dolžina stene razvite po osi  L = 107,75 m, 43 pil. po 15 m
 • Sidrane Pilotne stene Z1 in Z1A, L=75,62 m in  49,88 m
 • Pilotna stena P0,
 • Pilotna stena – oporni zid Z6, L=76.38 m,  38 pil. od 9.0 – 15.00 m 
 • Pilotna stena P4, L=66.83 m,  27 pil.  od 8.75-12,20 m 
 • Pilotna stena  – oporni zid Z9, L=67.09 m,  27 pil. od 9.70 – 13.90 m 
 • Pilotna stena na mestu pokritega vkopa 8-3/1 – Cerje I, L=112.10 m,
  40 pilotov  in  7 vodnjakov od 13.7 – 16.35 m
 • Pilotna stena na mestu pokritega vkopa 8-4/1-Cerje II, L=132,83 m, 
  52 pilotov  od 6.60 – 12.50 m
 • Obložni zid OZ2, pilotni steni OZ3 in OZ4
 • Podvoz 3-3/1  km  9.580 (L = 38,66m)

HC RAZDRTO - PODNANOS PROTIVETRNI UKREPI

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: J.V. Ponting d.o.o., Maribor, SPIT d.o.o.  Nova Gorica, Pipenbaher inženirji d.o.o., Slovenska Bistrica
Leto projektiranja: 2010-2013

Opis objekta in opravljenih del
Idejni projekt protivetrnih ukrepov z izdelavo CFD analiz obravnavane trase in kategorizacijo trase glede na intenziteto burje

AC ARJA VAS - VRANSKO

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Italstrade S.p.A.,  Italija, Pontello Tirena Scavi  S.p.A.,  Italija
Leto projektiranja: 1995
Leto izvedbe: 1995-1997

Opis objekta in opravljenih del

 • Trasa – 20,9 km
 • Štirinajst nadvozov nad avtocesto Arja vas-Vransko,
  dolžine 56 – 93 m
 • Pet mostov na avtocesti Arja vas-Vransko, dolžine do 57 m

AC DIVAČA - KOZINA

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana, Primorje d.d., Ajdovščina
SCT d.d., Ljubljana
Leto projektiranja: 1997
Leto izvedbe: 1997-1998

Opis objekta in opravljenih del

 • Nadvoz 4-5, dolžina 98.0 m, v km AC 6.6+10,768
 • Podvoz  3-2, dolžina  54.0 m, v km AC 2.7+20.971 – 2.7+68.971

AC KLANEC - ANKARAN

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana
Leto projektiranja: 2002
Leto izvedbe: 2004

Opis objekta in opravljenih del

 • Nadvoz 4-8a na odseku AC v razcepu Srmin, L = 68 m, v km AC 19+819,96
 • Most 5-1 na Obalni cesti, razpetine 12,32 m – 12,57 m, v km 3.2+25,00
 • Most 5-3 na deviaciji 1-30, dolžino 28,0 m med osmi opornikov, v km 0+410,00
 • Most 5-4 čez razbremenilnik, v km AC 26+406,17 – 26+415,38
 • Most 5-5 na deviaciji 1-28, razpon 9,14 m po osi ceste, v km dev. 0+176,586
 • Podvoz 3-13, dolžina objekta 39,04 m,  v km AC 21+79,97
 • Podvoz 3-15 na priključku 160A, krak1, v km 0.4+75,82
 • Podvoz 3-16  od km AC 25.9+02,83 do km AC 25.9+25,97
 • Prepust v km AC 21,525

HC ŠKOFIJE - SRMIN

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana, Primorje d.d., Ajdovščina
SCT d.d., Ljubljana
Leto projektiranja: 2004
Leto izvedbe: 2004

Opis objekta in opravljenih del

 • Nadvoz 4-1, dolžina 17,00+27,80+18,65 = 63,45 m,  v km HC 0.5+63,130, v km deviacije 1.1 0.5+16,280
 • Nadvoz 4-2, dolžina  25,0+35,0+25,0 = 85,00 m v km HC 2.1+40,00, v km kraka 1 0.8+72,00
 • Podvoz 3 – 1, v km deviacije 1-5  0.3+65,76,  v km kraka 1  1.1+42,08        

A2 KARAVANKE-OBREŽJE odsek Višnja Gora-Bič

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., Ajdovščina
Leto projektiranja: 2000
Leto izvedbe: 2000

Opis objekta in opravljenih del
Izdelava projektne dokumentacije  – projekt za gradbeno dovoljenje,  projekt za izvedbo in projekt izvedenih del za:

 • Nadvoz 4-3,  L = 48,30 m, za dev.krajevne ceste 1-15/2,  v km AC 5.8+46,919
 • Nadvoz 4-6,  L = 57,38 m, za dev.1-3 lokalne ceste Ločica-Zahomce in potok   Smečka, v km AC (desni pas) 73.4+09,505;  v km dev.1-3 0.1+23,589
 • Most 5-4, v km AC 7.4+61,609
 • Most 5-6, v km AC 7.0+87,05

M-10 Razdrto - meja Italija, HC SELO-VIPAVA

Investitor: DARS d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., Ajdovščina
Leto projektiranja: 1997
Leto izvedbe: 1999

Opis objekta in opravljenih del

 • Podvoz 3-9/2 pod železniško progo Prvačina –  Ajdovščina
 • Prepusta  3-4A/2 in 3-4B/2 v okviru izgradnje HC  Vipava – Selo
 • Podvoz 3-17/2 na M-10 Razdrto-meja Italija, odsek vipavski Križ-Selo
 • Podvoz 3-4/2 na M-10 Razdrto-meja Italija
 • Nadvoz 4-4/2 na M-10 Razdrto-meja Italija
 • Podvoz 3-13/2 na M-10 Razdrto-meja Italija

PRESTAVITEV MAGISTRALNE CESTE M3 NA PTUJU (ORMOŠKA CESTA)

Investitor: DRSC
Izvajalec: Coopsette S.n.r.l.c., Reggio Emilia, Italija
Leto projektiranja: 1997
Leto izvedbe: 1997

Opis objekta in opravljenih del

 • Dolžina objekta: 45 m

Armirano betonska okvirna konstrukcija, v celoti izvedena izven območja železniških tirov in naknadno potisnjena pod tire na železniški postaji brez prekinitve prometa.

FEASIBILITY ŠTUDIJA za posodobitev železniške proge na odseku Sežana - Ljubljana – Maribor

Investitor: SŽ d.d. Ljubljana in
Ministero dei trasporti (R Italija)
Izvajalec: Coopsette s.p.a. Italija, Coproggeti Italija, SPIT d.o.o. Nova Gorica
Leto projektiranja: 1999

Opis objekta in opravljenih del
Izdelava feasibility študije za ukinitev nivojskih križanj odseka železniške proge Zidani most – Pregersko od križanja Rimske toplice v km 509+434 do križanja Pragersko v km 575+010